Funkce a použití přídavných a pomocných prostředků pro sítotiskové ředidlové barvy Marabu

15. 01. 2016

Jak je známo žije sítotisk především díky své mnohostrannosti a téměř neomezeným možnostem použití jak v průmyslu, tak i v grafické oblasti. Proto má Marabu pro tyto aplikace asi 30 druhů ředidlových barev.

Každý jednotlivý druh barvy má přesně definované vlastnosti i jasně stanovené oblasti použití, které jsou při vytváření receptur barev u Marabu zohledněny při výběru vhodných pojiv a aditiv. Pokud potřebujeme pozměnit vlastnosti barvy pro určitou zakázku, je to možné provést zodpovědně přídavkem vhodných pomocných prostředků.

K dispozici je asi 60 pomocných prostředků, které rozdělujeme následujícím způsobem a jejichž použití a vliv bychom zde rádi popsali.

Obsah:

 1. Viskozita
 2. Tixotropie
 3. Matování
 4. Odolnost proti změkčovadlům
 5. Odolnost při stohování
 6. Pružnost
 7. Rozlévání barvy
 8. Zlepšování adheze
 9. Předčištění
 10. Tužidla
 11. Shrnutí

Všechny přídavné a pomocné prostředky jsou účinné pouze, když jsou přesně dávkovány navážením. Přitom platí pro každý druh barvy závazné údaje uvedené v technických listech. Uváděná množství jsou množství váhová, nikoliv objemová.

Poznámka

Každý přídavek pomocného prostředku změní vlastnosti zvoleného systému barvy. Proto je nezbytné provést před začátkem tisku průkazné testy.

Varování

Nadměrné dávkování vždy zhorší výsledky tisku a nevyhnutelně vede k problémům s rozléváním barvy nebo se snížením adheze, zvláště při přetisku. Proto je nezbytným předpokladem použití váhy a přesná práce.

1)Viskozita

Viskozitou rozumíme jak je barva řídká (nízko viskózní) nebo hustá (vysoce viskózní). Zkontrolovat viskozitu barvy před začátkem tisku je velmi důležité, protože ovlivňuje roztékání barvy, ostrost tisku, otevřenost síta, schnutí, možnou rychlost tisku a částečně i adhezi barvy. Vzhledem k velmi rozdílným strojům na trhu a požadavkům, nejsou ředidlové barvy připraveny pro tisk.

Před začátkem tisku je nutné upravit viskozitu barvy přidáním ředidla. Jedinou výjimkou jsou dvousložkové odstíny na dopravní značky v barvě Marapur PU. Obecně platí základní pravidlo pro přidávání ředidla / zpomalovače, vztažené na 20°C:

10 – 15 % jednosložková barva, ruční tisk a rovinné stroje

15 – 20 % jednosložková barva, cylindrické stroje

10 %         jednosložková rastrová barva, ruční tisk a rovinné stroje

15 %         jednosložková barva, cylindrické stroje

10 %         dvousložková barva (s tužidlem), ruční tisk a rovinné stroje

5 %           dvousložková rastrová barva (s tužidlem), ruční tisk a rovinné stroje

Všechny odstíny jednoho druhu barvy jsou při výrobě kontrolovány na dodržení úzkého rozmezí viskozity, se dvěma výjimkami:

 • U krycí bílé je viskozita vzhledem k vysokému obsahu pigmentu vždy vyšší než u jiných odstínů
 • Rastrové barvy jsou ve srovnání s přímými barvami (pérovky) vždy více viskózní. Je to pro zlepšení kvality tištěných bodů.

Různé druhy barev mají s ohledem na různé požadavky často jinou viskozitu.

Ředidla

Ředidla jsou charakterizována jednak schopností rozpouštět pojiva barvy, ke které jsou určena. Dále jsou rozlišena podle rychlostí odpařování (pro éter je stanovena jako 1). Čím nižší je toto číslo, tím rychleji se ředidla odpařují.

Pro zachování otevřenosti šablony při tisku je z hlediska barvy rozhodující rychlost odpařování ředidla a schopnost rozpouštět pojiva barvy.

Přídavek ředidla k barvě ovlivňuje viskozitu, roztékání, otevřenost síta, rychlost schnutí, odolnost při stohování, rozpouštění pojiva i možnost napadení podkladu a tím i částečně adhezi k potiskovanému podkladu. Vzhledem k tomu, že ředidla jsou obvykle již částečně obsažena v receptuře barvy a tím zajišťují vzájemnou snášenlivost, nelze pokrýt všechny druhy barev oběma univerzálními ředidly UKV 1 a UKV 2. Proto máme dnes k dispozici 13 různých ředidel.

Správné ředidlo ke každé barvě je uvedeno v technickém listě, na etiketě barvy a v přehledu sortimentu barev.

Stříkací ředidlo

Pokud nezpracováváme barvu sítotiskem, nýbrž stříkáním pistolí, použijeme rychle se odpařující ředidla. Důležité je zde totiž rychlé zasychání barvy na povrchu, aby homogenně nastříkaná vrstva barvy nebyla dodatečně narušena tvorbou kapek nebo stékáním barvy.

Zpomalovače

Zpomalovače jsou rovněž ředidla, avšak s podstatně vyšším odparným číslem a tím zajišťují lepší otevřenost síta, ovšem při současném pomalejším schnutí a snížené stálosti při stohování. Přidání části zpomalovače do ředidla je účelné především při tisku jemných čár nebo rastrů nebo při velmi pomalém tisku. Zpomalovače rovněž ovlivňují viskozitu (podobně jako ředidla) a působí podobně jako ředidla na potiskovaný podklad a na adhezi barvy.

Přehled výrobků a vlastností

Každé ředidlo i zpomalovač jsou složeny z více ředidel. Důležitým kritériem je rychlost odpařování z tiskové barvy. Obecně jsou ředidla v odpařování rychlejší než zpomalovače.

Ředidla

 odpařovánírozpouštěcí sílateplota vzplanutízápachoznačení
GLVpomalédobrá72°CjemnýXn
LIGVpomalédobrá40°CjemnýXi
MMVrychlénepatrná34°CjemnýXn
PLVrychlejšídobrá36°CjemnýXi
PSVrychlejšínepatrná32°Cjemný
PUVrychlejšídobrá47°CstředníXi
PVpomalédobrá72°CjemnýXn
QNVpomalédobrá47°CstředníXn
SPVstřednídobrá46°CstředníXn
UKV 1rychlejšídobrá43°CsilnýXn
UKV 2rychlédobrá49°CjemnýXi
UR 3rychlejšídobrá52°CjemnýXn
YVpomaléuspokojivá50°CjemnýXn

 

Stříkací ředidla

 odpařovánírozpouštěcí sílateplota vzplanutízápachoznačení
PSVrychlénepatrná32°Cjemný
TPVrychlédobrá44°CjemnýXi
7037velmi rychlévelmi dobrá-4°CsilnýXi, F

 

Zpomalovače

 odpařovánírozpouštěcí sílateplota vzplanutízápachoznačení
SV 1střednídobrá82°CjemnýXi
SV 3pomalénepatrná91°CjemnýXn
SV 5rychlévelmi dobrá77°CjemnýXn
SV 9pomalénepatrná102°Cjemný
SV 10střednídobrá74°CjemnýXn

 

Ruční čističe

 odpařovánírozpouštěcí sílateplota vzplanutízápachoznačení
PLRrychlénepatrná15°CstředníXi, F
UR 3rychlédobrá42°CjemnýXn

 

Symboly Xi = dráždivý

Xn = zdraví škodlivý

F = vysoce hořlavý

Poznámky

Údaje ve sloupci „Odpařování“ jsou odvozeny od poměrových čísel příslušných ředidel. Jsou to teoreticky vypočítané hodnoty bez zohlednění vzájemného působení vlivem pojiv a směsí ředidel. V praxi tedy nelze automaticky počítat s určitou otevřeností síta jen na základě odparného čísla. Hodnoty „odpařování“ jsou jen orientační a je třeba je vždy v praxi ověřovat.

Údaje ve sloupci „Označení“ nenahrazují úplné a nejaktuálnější označení výrobku v bezpečnostně technických listech a na etiketě. Údaje ve sloupci „Zápach“ jsou subjektivní a jsou v jemnostech různými osobami posuzovány různě.

Další obecná doporučení

 • Polystyrén je na povrchu méně odolný proti ředidlům a vede tak velmi rychle ředidlo dál do vnitřku materiálu. V tomto případě doporučujeme použití rychlého a jemného ředidla PSV.
 • Také plastové díly vyráběné extrudováním a vykazující vysoké vnitřní napětí vyžadují proto, aby v barvě nevznikaly trhliny velmi jemnou úpravu barvy. Také zde doporučujeme použití jemného ředidla PSV.

Transparentní hmota

Téměř všechny barvy obsahují v sortimentu transparentní hmotu (GL 409, GN 409, GO 409, LIG 409, LIM 409, LIP 409, LIS 409, MM 409, P 409, SL 409 a SR 409) pro následující použití:

 • Snížení barevné hustoty rastrových barev
 • Zvýšení viskozity barvy u přímých i rastrových barev
 • Snížení roztékání barvy u přímých barev při tisku jemných detailů a při negativním tisku.

Transparentní hmoty obsahují vždy originální pojivo příslušného druhu barvy, proto jsou optimálně snášenlivé. Dále jsou obohaceny o zahušťovací prášek STM. Proto se přidáním 5 – 20 % k barevnému odstínu sníží roztékání (vazkost) při současném zvýšení viskozity. Proto se barva méně rozmazává. Pro homogenní zapracování doporučujeme nejprve přidat do transparentní hmoty ředidlo příp. směs ředidla a zpomalovače a po promíchání smíchat s barevným odstínem.

Výhody transparentní hmoty

 • Zvýšení tixotropie a tím snížení roztékání
 • Zvýšení viskozity
 • Optimální snášenlivost
 • Standardní výrobek
 • Je možné hmotu zapracovat manuálně

Nevýhody transparentní hmoty

 • Snížení kryvosti
 • Částečně snížení stupně lesku
 • Popřípadě snížení tažnosti
 • Je k dispozici u mnoha druhů barev, avšak ne u všech
 • Snížení odolnosti proti povětrnostním podmínkám
 • Částečně snížení homogenního rozlivu barvy
 • Podle přidaného množství zesvětlení barevného odstínu

2)Tixotropie

Nadřazený pojem reologie popisuje vlastnosti při tečení barvy. To závisí na použitých pojivech a druhu použitých ředicích složek.

Rozlišujeme mezi „krátkou“ barvou s vysokou tixotropií (menší rozlévání) a nepatrnou vazkostí, při které se proud barvy po špachtli velmi rychle utrhne (jako tvaroh ze lžíce) a „dlouhou“ barvou s nízkou tixotropií (vysoká tekutost) a vysokou vazkostí, která zabrání rychlému utržení proudu barvy ze špachtle (jako med ze lžíce). Toto rozdílné odtrhávací chování má kromě dalších parametrů (např. obsah sušiny) hlavní vliv na přenos barvy ze síta na potiskovaný substrát, dále pak na tažnost barvy, chování barvy na staticky nabitých materiálech, otevřenost síta a ostrost okrajů jemných detailů, jakož i na rastrový tisk.

Přitom je každý barvový systém optimalizován z hlediska realizace k plánovanému použití, lze jej však přídavkem vhodných pomocných prostředků změnit. Výhodou systémů s vysokou vazkostí je obvykle poněkud lepší chemická odolnost, samozřejmě při zvolení vhodných pojiv.

Zahušťovací prostředek STM

STM je zahušťovací prostředek ve formě prášku, který přidáním 1 – 2 % do barvy a strojním zapracováním výrazně zvýší její viskozitu a tixotropii (zmenší se roztékání). Přidává se při tisku jemných detailů v pozitivním a negativním tisku, při reliéfním tisku (požadovaná vyšší vrstva barvy) a při tisku na pórovitý (absorbující) materiál, např. nenatíraný papír.

Výhody zahušťovacího prostředku

 • Barva se neroztéká
 • Zvýší se viskozita
 • Nesníží se hustota barvy
 • Univerzální použití

Nevýhody zahušťovacího prostředku

 • Strojní zamíchání je nezbytné
 • Významné snížení tažnosti
 • Snížení odolnosti proti vlivům počasí
 • Snížení stupně lesku
 • Zhoršené roztékání barvy po ploše

Zpomalovací pasta VP

Pasta VP je zvláště vhodná pro velmi jemné motivy tisku a rastrový tisk, protože přídavek 10 – 15 % k ředidlu nebo ředidlu a zpomalovači stále udrží vysokou viskozitu a přitom dobrou otevřenost síta. Pastu VP lze použití do téměř všech typů barev, kromě GL, P, PP, PU a PY.

Pomocný prostředekSTMVP
Forma a přidané množstvíprášek

1 – 2 %

pasta

10 – 15 %

Viskozita
TixotropieC

Autor článku: